1. Märgise kasutamise üldpõhimõtted

  1.1 „Läänemaa OMA“ on märgis, mis viitab toote või teenuse piirkondlikule päritolule või
  seosele Lääne maakonnaga. Seda võivad kasutada kõik Lääne maakonnas tegutsevad
  ettevõtjad, märgistades sellega maakonnas valmistatud tooted ja pakutavad teenused.

  1.2 Märgise peamised eesmärgid on:
  1.2.1 tuua esile ja tunnustada Läänemaal valmistatud tooteid ja pakutavaid teenuseid, andes
  tarbijale võimaluse Läänemaa tooteid ja teenuseid eristada;
  1.2.2 toetada Läänemaa piirkonna ettevõtjate koostööd ja ühisturundust ning ühiseid
  arendus- ja müügitegevusi, mis võimaldavad sihtrühmadele tooteid ja teenuseid paremini
  müüa;
  1.2.3 eristuda teistest turul olevatest teenustest/toodetest märgisega, mis toetab kohalikku
  ja viitab kvaliteedile, soodustades seeläbi Läänemaa piirkonna toodete ja teenuste ostmist
  ning ettevõtete jätkusuutlikku arengut;
  1.2.4 aidata kaasa Läänemaa ettevõtete ja maakonna üldise maine kujundamisele.

  1.3 Läänemaa OMA märgise kasutamisele võivad kandideerida kõik Lääne maakonnas
  tegutsevad ettevõtjad, märgistades sellega Läänemaal toodetud tooted või Läänemaal
  osutatavad teenused, mis väärtustavad kohalikku traditsiooni, toorainet ja/või piirkondlikku
  omapära.

  1.4 Märgis antakse antud statuudis kehtestatud kriteeriumitele vastavatele toodeteleteenustele.

  1.5 Kõik märgise kasutamisele andmisega seotud erandid otsustab komisjon.

  1.6 Märgis antakse toitlustusega tegelevale ettevõttele, kelle tegevus vastab järgmistele
  kriteeriumitele:
  1.6.1 Toidu valmistamisel on kasutatud Läänemaist toorainet ja/või Läänemaa tootjate
  tooteid ja /või Läänemaalt pärit metsa- ja/või mereande.
  1.6.2 Läänemaise tooraine ja/või toodete osakaal menüüs pakutavast on vähemalt pool,
  toidu valmistamisel kasutatakse puhtaid ja naturaalseid toiduaineid ning ei kasutata
  poolfabrikaate.
  1.6.3 Läänemaa OMA märgise saanud toitlustusega tegeleva ettevõtte kodulehel ja/või
  Facebooki lehel ja/või menüüs peab olema välja toodud Läänemaise tooraine
  tootjad/päritolu.

  1.7 Läänemaa OMA märgise omanik on Sihtasutus Läänemaa, kes koordineerib märgise
  kasutusõiguse väljastamist.
 2. Märgise kasutusõiguse taotlemine

  2.1 Kasutusõigust saavad taotleda kõik Lääne maakonnas tegutsevad juriidilised ja füüsilisest
  isikust ettevõtjad.

  2.2 Märgise kasutusõiguse taotlemiseks tuleb saata taotlusvorm koos ettevõtte ja iga märgist
  taotleva toote või teenuse lühikirjeldusega e-posti aadressile oma@laanemaa.ee või täites
  avalduse online keskkonnas.

  2.3 Sihtasutus Läänemaa hindab ettevõtte ja tema toodete sobivust, otsustades kasutusõiguse
  väljastamise 10 tööpäeva jooksul.
 3. Märgise kasutamine

  3.1 Kaubamärgi kasutusõiguse andmisel väljastab Sihtasutus Läänemaa ettevõttele
  nummerdatud sertifikaadi ja lisab ettevõtte märgist kandvate ettevõtete nimekirja, mis
  avaldatakse märgisega seotud kodulehel ja Facebook’i lehel.

  3.2 Ettevõte kasutab kaubamärki statuudi punktis 6 välja toodud väärtuspõhimõtetega
  kooskõlas.

  3.3 Kaubamärk vektorgraafikas (AI) ja selle kasutusjuhend on leitavad märgisega seotud
  kodulehel ja Sihtasutus Läänemaa kodulehe alamlehel Läänemaa OMA.

  3.4 Kaubamärk peab olema toodetel ja teenustel moonutamata kujul ning nähtavalt
  tähistatud.
 4. Kaubamärgi kasutamise kontroll

  4.1 Sihtasutus Läänemaa ja Läänemaa OMA märgise kasutajad ise teostavad sotsiaalset
  kaubamärgi kasutamise kontrolli.

  4.2 Juhul, kui Läänemaa OMA märgist kasutatakse selleks mittesobivatel toodetel või
  teenustel või muul viisil vääralt (ei sobitu näiteks põhiväärtustega või kasutatakse vale
  kujundust), võib Sihtasutus Läänemaa kaubamärgi kasutusõiguse lõpetada.
 5. Komisjon

  5.1 Sihtasutus Läänemaa juurde luuakse komisjon (1-3 liiget), mis korraldab märgise välja
  andmist ning koordineerib ja reguleerib selle kasutamist.

  5.2 Vajadusel kaasatakse märgise välja andmise ja muude märgisega seotud otsuste tegemisel
  valdkondlikke eksperte.
 6. Väärtuspõhimõtted

  6.1 Läänemaa OMA märgise kandjad väärtustavad:
  6.1.1 kohalikku toorainet ja kasutavad seda oma toodete valmistamisel;
  6.1.2 kohalikku oskusteavet toodete ja teenuste pakkumisel;
  6.1.3 traditsioone, kuid samas on loovad traditsioone edasi kandma uuenduslikel viisidel;
  6.1.4 koostööd maakonna ettevõtjate vahel, et Läänemaa OMA märgis ja eripära oleks
  väärikalt esindatud ja edasi kantud.